daotaotriethoc@gmail.com

Bài báo

Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga) 

Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 

Ngày xuất bản 2019/4 

Tạp chí Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: Chính trị học, Xã hội học, Triết học, Sử học Tập 15 
Số phát hành 3-4 
Trang 48-55 
Nhà xuất bản Internauka

Обзор литературы по протестантизму во Вьетнаме за последние 20 лет / К.Д. Май, Т.Х. Ле // Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история: сб. ст. по материалам XIX-XX Международной научно-практической конференции «Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история». – № 3-4(15). – М., Изд. «Интернаука», 2019. С. 48-55.

Triết học Nhân Văn