triethockythu@gmail.com

Bài báo
Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lão giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga)


Những khả năng hội nhập văn hóa của đạo Tin lành và Lão giáo ở Việt Nam: Phân tích triết học (tiếng Nga) 

Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Nhà khoa học trẻ 
Tập 15 
Trang 324-327 
Nhà xuất bản Nhà khoa học trẻ

Май К. Д., Ле Т. Х. Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ // Молодой ученый. — 2019. — №15. — С. 324-327. — URL https://moluch.ru/archive/253/58058/ (дата обращения: 26.04.2019).

Lịch sử triết học, nghiên cứu tôn giáo

Hãy kết nối với chúng tôi