daotaotriethoc@gmail.com

Bài báo
Những khó khăn của quá trình hội nhập văn hóa của đạo Tin Lành ở Việt Nam (tiếng Nga)

Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nhân văn 
Tập 4 Nhà xuất bản Nghiên cứu khoa học Nhân văn
tiếng Nga

Май К.Д., Ле Т.Х.Ф. Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме // Гуманитарные научные исследования. 2019. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 25.04.2019).

Triết học Nhân Văn