Giáo trình logic học - Lê Doãn Tá - Tô Duy Hợp

Giáo trình logic học - Lê Doãn Tá - Tô Duy Hợp

Tải tài liệu
Giáo trình logic học 
Tác giả: Lê Doãn Tá - Tô Duy Hợp

Quyển sách gồm 11 phần: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của logic học; Khái lược lịch sử logic học; Phán đoán; Các quy luật cơ bản của logic hinh thức truyền thống; Suy luận; Luận chứng; Giả thuyết; Đối tượng và phạm vi của logic biện chứng; Một số cặp phạm trù logic biện chứng.Tên tác giả     Lê Doãn Tá
Tác giả liên quan     Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung
Thông tin nhan đề     Giáo trình logic học:
 tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung/
 Lê Doãn Tá, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung
Xuẩt bản,phát hành     2. - Hà nội: Nxb. Chính trị Quốc gia , 2007


Logic học là khoa học nghiên cứu về các quy luật và hình thức phổ biến của tư duy nhằm nhận thức đúng đắn thế giới khách quan. Nhiệm vụ cơ bản của logic học là làm sáng tỏ những điều kiện đạt tới tri thức chân thực, phân tích kết cấu của quá trình tư duy, vạch ra thao tác logic của tư duy và phương pháp nhận thức lý tính chuẩn xác

link mediafire
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh