Dương Quốc Quân và nhóm tác giả - Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng)

Triết học Mác – Lênin là bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin, nắm vững những nội dung cơ bản của vấn đề này là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Mính, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.


Triết học Mác – Lênin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy Triết học nhân loại. Sự thống nhất thế giới quan và phương pháp luận khoa học làm cho Triết học Mác, như Lênin nhận xét là một “chủ nghĩa duy vật triết học hoàn bị”, đồng thời là “công cụ nhận thức vĩ đại”. Do đó, nắm vững triết học Mác – Lênin không chỉ là tiếp nhận một thế giới quan khoa học mà còn là xác định một phương pháp luận đúng đắn trong việc nghiên cứu các lĩnh vực khoa học chuyên ngành.
Để giúp sinh viên có tài liệu học tập tốt môn Triết học Mác – Lênin tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội đã cho xuất bản cuốn sách Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng) của tập thể tác giả là những nhà giáo có thâm niên và kinh nghiệm sư phạm, do TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang làm đồng chủ biên.

Hướng dẫn ôn tập môn Triết học Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng): TS. Dương Quốc Quân, ThS. Nguyễn Thị Giang, ThS. Khuất Thị Vang (đồng chủ biên).

Dương Quốc Quân, Chu Thị Liễu - Triết học Mác – Lênin: những nội dung cơ bản

Sách mới
TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN
Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2017
Dương Quốc Quân và Chu Thị Liễu


Triết học Mác – Lênin có vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình đào tạo các hệ lý luận chính trị, đại học và sau đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Là một trong ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, triết học Mác – Lênin nghiên cứu những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.

Học tập, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin là nhu cầu cần thiết, nó không những giúp người học nắm được những phạm trù, quy luật, nguyên tắc, phương pháp luận của triết học, mà còn trực tiếp hỗ trợ người học có được thế giới quan và nhận thức luận đúng đắn trong việc nghiên cứu các lĩnh vực khoa học chuyên ngành.

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu môn triết học Mác – Lênin của các đối tượng độc giả, học viên và sinh viên, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội đã cho xuất bản cuốn sách Triết học Mác – Lênin: Những nội dung cơ bản do TS. Dương Quốc Quân và ThS. Chu Thị Liễu là đồng Chủ biên.


Cuốn sách có cách tiếp cận vấn đề dưới dạng cô đọng, lôgic, đảm bảo tính hệ thống về những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lênin, nội dung sách được bố cục thành ba chương:

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng
Chương 2: Phép biện chứng duy vật
Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, mặc dù đã hết sức cố gắng, song cuốn sách khó có thể tránh khỏi những khiếm khuyết. Vì vậy, khi nghiên cứu, học tập đề nghị các bạn học viên, sinh viên có sự bổ sung, mở rộng để nội dung tài liệu này được sâu sắc, bổ ích và thiết thực hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                             NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI