Quang cao tai day

Tuesday, March 26, 2013

Giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Posted by on Tuesday, March 26, 2013
Tải giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Nội dung chính 
Cái thẩm mỹ
- Cái đẹp
- Cái bi kịch
- Cái hài kịch
- Cái trác tuyệt
- Cái loại hình nghệ thuật


LINK TẢI
Giáo trình mỹ học đại cương
tại đây