Giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Tải giáo trình Mỹ học đại cương - Vũ Minh Tiến

Nội dung chính 
Cái thẩm mỹ
- Cái đẹp
- Cái bi kịch
- Cái hài kịch
- Cái trác tuyệt
- Cái loại hình nghệ thuật


LINK TẢI
Giáo trình mỹ học đại cương
tại đây


Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: