Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - Mortimer

Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại - Mortimer

Tải sách: Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại
Tác giả: Dr. Mortimer J. Adler
Phạm Viêm Phương và Mai Sơn (Dịch và chú giải)
NXB. Văn Hoá Thông Tin – 2004

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh