Nguyễn Thái Sơn - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Tập bài giảng)

Nguyễn Thái Sơn - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Tập bài giảng)

Tải tài liệu:
Nguyễn Thái Sơn 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 
(Tập bài giảng)I. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Đối tượng và mục đích của việc học tập, nghiên cứu

a. Đối tượng học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là những quan điểm và học thuyết của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin trong phạm vi những quan điểm, học thuyết cơ bản nhất thuộc ba bộ phận lý luận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin.

Với triết học Mác-Lênin, đó là những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép biện chứng duy vật là khoa học về tình trạng tồn tại của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy; đó là vai trò phương pháp và phương pháp luận và quan niệm duy vật về xã hội của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Với kinh tế chính trị Mác-Lênin, đó là những kiến thức cơ bản của kinh tế chính trị học, bao gồm học thuyết giá trị và giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Với chủ nghĩa xã hội khoa học, đó là những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, bao gồm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa xã hội trong hiện thực và triển vọng của nó.
         b. Mục đích của việc học tập, nghiên cứu.

LINK TẢI
LINK 2

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh