Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương trình môn học)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Chương trình môn học)

Tải tài liệu:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

(Ban hành theo Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

–––––––––––––––––––––––––––
1. Tên môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
2. Thời lượng: 5 tín chỉ (phần 1: 2 tín chỉ; phần 2 và 3: 3 tín chỉ).
- Nghe giảng: 70%
- Thảo luận: 30%


 

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh