Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Tập bài giảng)

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Tập bài giảng)

TẬP BÀI GIẢNG 
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 

Giảng viên: Thạc sĩ Tô Văn Sông
Lời mở
Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT về chương trình các môn học lý luận chính trị, chương trình này được áp dụng từ học kỳ II năm học 2008-2009. Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của sinh viên trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương, tôi đã biên soạn tập bài giảng này. Tập bài giảng môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” được biên soạn theo chương trình khung và Giáo trình của môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tài liệu này còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để học tập của sinh viên. Do thời gian hạn chế do đó Tập bài giảng không thể tránh khỏi sai sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên

Phần I: thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin
  • Chương II: Phép biện chứng duy vật
  • Chương III: Chủ nghĩa duy vật lịch sử
Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
  • Chương IV: Học thuyết giá trị
  • Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư
  • Chương VI: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa Tư bản độc quyền Nhà nước
Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội
  • Chương VII: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
  • Chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa


← Mục lụcXem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh