Slide powerpoint: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần 1)

Nội dung bài viết

Tóm tắt nội dung:

Phần thứ nhất: THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN


Thế giới quan và phương pháp luận triết học là bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin:
- chủ nghĩa duy vật biện chứng
- phép biện chứng duy vật
- lý luận nhận thức
- chủ nghĩa duy vật lịch sử 

Chương I: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
1.1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học
1.2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử
2. QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
2.1. Vật chất
2.2. Ý thức
2.3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

CHƯƠNG 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
1. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
2. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
3. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
4. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
5. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
1. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT
2. BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG
3. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI
4. HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI
5. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP
6. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

LINK TẢI
LINK 2
Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học