Tải: Mỹ học đại cương (Phạm Quang Trung)

Tải: Mỹ học đại cương (Phạm Quang Trung)

Giáo trình Mỹ học đại cương - Ts.Phạm Quang Trung
 
 45 Trang

Phần I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC

Phần II. MỐI QUAN HỆ THẨM MỸ

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ MỐI QUAN HỆ THẨM MỸ
I.1. Thế nào là mối quan hệ thẩm mỹ
I.2- Đặc tính của mối quan hệ thẩm mỹ

CHƯƠNG II. CHỦ THỂ THẨM MỸ
I.1- Khái niệm chủ thể thẩm mỹ
II.2- Các phạm trù biểu hiện chủ thể thẩm mỹ
II.2.1- Ý thức thẩm mỹ
II.2.2- Cảm xúc thẩm mỹ
II.2.3- Thị hiếu thẩm mỹ
II.2.4- Quan điểm thẩm mỹ
II.2.5- Lý tưởng thẩm mỹ

CHƯƠNG III. ĐỐI TƯỢNG THẨM MỸ
III.1- Khái quát về đối tượng thẩm mỹ
III.2- Cái đẹp
III.3- Cái cao cả, cái bi, cái hài
III.3 – Cái hài

Phần III. NGHỆ THUẬT TỪ GÓC NHÌN THẨM MỸ
CHƯƠNG I:      ĐẶC TRƯNG CỦA NGHỆ THUẬT
I.1 Nghệ thuật là gì
I.2 Đối tượng nghệ thuật
I.3 Nội dung nghệ thuật và hình thức nghệ thuật
I.4 Hình tượng nghệ thuật
I.4.1 Tư duy hình tượng và tư duy luận lý
I.4.2 Đặc điểm của hình tượng nghệ thuật
I.4.3 Điều kiện xây dựng hình tượng nghệ thuật

CHƯƠNG II. CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT
II.1 Những khuynh hướng sai lầm trong phân chia các loại hình nghệ thuật
II.2 các cách phân loại nghệ thuật hiện đại
II.2.1 Dựa vào đối tượng chủ yếu của sự phản ánh
II.2.2- Dựa vào tính chất chủ yếu của hình tượng
II.2.3- Dựa vào phương thức thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ
II.2.4- Dựa vào chất liệu cơ bản để sáng tạo hình tượng
II.2.5- Dựa vào một số tiêu chí khác

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

LINK TẢI
LINK 2
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh