Tải sách: Phê phán lý tính thuần túy (I. Kant)

Tải sách: Phê phán lý tính thuần túy (I. Kant)

Sách của Immanuel Kant, Bùi Văn Nam Sơn dịch, NXB Văn Học quý II/2004. Lần đầu tiên tác phẩm triết học quan trọng của triết gia Đức Kant được dịch trọn bộ ra tiếng Việt, với hơn 1.620 trang, xuất bản nhân tưởng niệm 200 năm mất Kant (1804-2004).


Tác phẩm trình bày học thuyết siêu nghiệm về các yếu tố cơ bản của nhận thức và về phương pháp (áp dụng kỷ luật học, bộ chuẩn tắc, kiến trúc học của lý tính thuần túy). Sách có niên biểu tóm tắt cuộc đời, tác phẩm Kant và là một tài liệu đặc biệt dùng tham khảo chuyên ngành triết học và giảng dạy về tư tưởng phương Tây.

LINK TẢI
 
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh