Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Đông Tây: Cách tiếp cận so sánh”

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Đông Tây: Cách tiếp cận so sánh” sẽ được tổ chức vào ngày 12/12/2013 (Thứ 5) tại phòng 506 nhà E, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội thảo tổ chức cả ngày từ 8.00 sáng.

Western and Eastearn Phylosophy: Some comparative Studies and Aproach


Tài liệu đang được cập nhật.