daotaotriethoc@gmail.com


Tác phẩm là sự tổng hợp của nhiều bài Pháp được giảng từ những năm 1954 đến 1977 của Upasika Kee Nanayon.Mỗi phần là một bài giảng khác nhau nhưng đôi khi chúng ta thấy sự trùng lặp ý tưởng nhưng không tạo ra sự nhàm chán. Văn phong của Upasika Kee Nanayon cũng rất giản dị, chân tình. Đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác như đang nghe những lời nhắc nhở, dạy dỗ của một người mẹ.


Triết học Nhân Văn