Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây (Download)

Bản thể luận và cách tiếp cận bản thể luận trong triết học phương Tây (Download)

Trên cơ sở làm rõ nội hàm của khái niệm “bản thể luận” và trình bày một cách khái quát lịch sử hình thành, phát triển của khái niệm này trong triết học phương Tây, từ cổ đại đến hiện đại, bài viết đã đưa ra và phân tích nội dung của cách tiếp cận bản thể luận để từ đó đi đến khẳng định rằng, cách tiếp cận bản thể luận không phải là cách tiếp cận mới, nhưng là một trong những cách tiếp cận có tính gợi mở cao, cho phép nhìn nhận tiến trình phát triển của lịch sử triết học từ một góc độ khác và là cách tiếp cận hữu dụng trong việc nghiên cứu lịch sử triết học.


Với tư cách một thành tố căn bản, là “thể nền” của bất kỳ hệ thống triết học nào, bản thể luận và đi liền với nó là cách tiếp cận bản thể luận đã cho thấy lôgíc vận động nội tại của triết học nói chung, đặc biệt và cụ thể hơn là của triết học Tây Âu. Chỉ khi đề cập đến nội dung bản thể luận của tư tưởng triết học Tây Âu, chúng ta mới có thể nắm bắt được tính đặc thù, cũng như sự tăng trưởng tri thức ở nó, vì bản thể luận luôn đóng vai trò thể nền và là khâu liên kết, hợp nhất mỗi một hệ thống triết học thành một thể thống nhất, có quan hệ với tư tưởng triết học quá khứ, hiện tại và mở ra các xu hướng vận động tiếp theo của tư tưởng ấy vào tương lai. Như vậy, vấn đề đầu tiên trong quá trình nghiên cứu lịch sử triết học phương Tây chính là việc làm rõ nội hàm của các khái niệm “bản thể luận” và “cách tiếp cận bản thể luận”. Đây là những khái niệm quen thuộc đối với giới nghiên cứu lịch sử triết học phương Tây, song tiếc thay, vẫn chưa được chúng ta tìm hiểu một cách đầy đủ. Nhằm bổ khuyết lỗ hổng này, chúng tôi mạnh dạn trình bày một số ý kiến của mình trong bài viết này.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh