Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Download)

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Download)

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Download)


Dân tộc là một cộng đồng người có mối liên hệ chặt chẽ và bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ riêng và những nét văn hóa đặc thù, xuất hiện sau Bộ  lạc, Bộ tộc.

Cũng như nhiều hình thức cộng đồng khác, dân tộc là sản phẩm của một quá trình phát triển lâu dài của xã hội loài người. Trước khi dân tộc xuất hiện, loài người đã trải qua những hình thức cộng đồng từ thấp đến cao: Tghị tộc, bộ lạc, bộ tộc.

Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa xác lập. Sự ra đời của chủ nghĩa tư bản, với nền sản xuất hàng hóa và trao đổi hàng hóa đã làm cho các bộ tộc gắn bó với nhau. Nền kinh tế tự cung tự cấp bị xóa bỏ, thị trường có tính chất địa phương nhỏ hẹp, khép kín được mở rộng thành thị trường dân tộc. Cùng với quá trình đó sự phát triển của các nhân tố ý thức, tâm lý, văn hóa, ngôn ngữ, sự ổn định lãnh thổ chung đã làm cho dân tộc xuất hiện.

Ở một số nước phương Đông, do tác động của hoàn cảnh mang tính đặc thù, đặc biệt do sự thúc đẩy của quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, dân tộc đã hình thành trước khi chủ nghĩa tư bản được xác lập. Loại hình dân tộc tiền tư bản đó xuất hiện trên cơ sở một nền văn hóa, một tâm lý dân tộc đã phát triển đến độ tương đối chín muồi, nhưng lại dựa trên một cơ sở kinh tế kém phát triển và còn ở trạng thái phân tán.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh