Phạm trù cái đẹp và sự biểu hiện cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

PHẠM THỊ THANH MAI


- Tên đề tài: Phạm trù cái đẹp và sự biểu hiện cái đẹp trong nghệ thuật tạo hình.

- Mã ngành: 5.01.02.

- Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Đỗ Văn Khang, TS. Phạm Công Thành.

- Năm bảo vệ: 1996.


Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: