Tiểu luận triết học: Triết học tây Âu trung cổ

Tiểu luận triết học: Triết học tây Âu trung cổ

Triết học thời kỳ Trung cổ ở Tây Âu hình thành và phát triển trong khoảng từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ XV. ... Chính những sự kiện đó đã dẫn đến kết quả chấm dứt hình thái kinh tế - xã hội nô lệ cổ đại, và chế độ phong kiến Tây Âu ra đời. Nền kinh tế trong xã hội phong kiến mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh