Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa

Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa


Luận án nỗ lực trình bày một cách hệ thống những vấn đề lý luận của Islamism, đó là việc cố gắng làm rõ nội hàm thuật ngữ: Islamism. Từ đó, chỉ ra được những tư tưởng cơ bản của hai khuynh hướng cơ bản của Islamism là Islam giáo chính thống và Islam giáo cực đoan; đó là hai khuynh hướng gắn liền với bảo thủ và cực đoan trong các vấn đề về chính trị, tôn giáo và mọi mặt của đời sống xã hội. + Trên cơ sở hiện thực toàn cầu hóa, luận án đã đặt các phong trào Islamism vào trong sự tương tác với các nhân tố cơ bản của toàn cầu hóa như kinh tế, dân chủ, thế tục và hiện đại hóa để làm rõ tính bất khả thi trong các chương trình nghị sự chính trị hay tôn giáo mà Islamism nhân danh. + Đặc biệt, về mặt lý luận và thực tiễn, luận án căn cứ trên Kinh điển Qur’an để phân tích, so sánh và làm rõ những luận điệu mà Islamism đưa ra, áp đặt lên thế giới Islam giáo không chỉ chệch hướng khỏi giáo lý mà còn không tương thích với hiện thực. + Một trong những nỗ lực của luận án là đã cố gắng làm rõ những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện của trào lưu Islam giáo chính thống và Islam giáo cực đoan. Ở đó, luận án chỉ ra, sự xuất hiện của Islamism là tổ hợp của nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân trong chính nội bộ thế giới Islam giáo và nguyên nhân bên ngoài, đến từ phương Tây và Mỹ. + Trên cơ sở của những phân tích này, luận án đã đề xuất một số giải pháp để giảm thiểu những bất ổn, xung đột trong thế giới Islam và trên thế giới. Đó là việc cần thiết phải thay đổi từ cả hai phía, phía những người Islam và phía những người ngoại đạo. - Kết quả mới của luận án là: Thứ nhất, luận án góp phần làm rõ nội hàm khái niệm Islamism, chỉ ra ngoại diên của thuật ngữ này gồm nhiều học thuyết, phong trào và các trào lưu hiện thực. Trong đó, luận án chỉ chọn ra hai đối tượng được xem là tiêu biểu và điển hình nhất để phân tích Islamism trong hiện thực toàn cầu hóa, đó là trào lưu Islam chính thống và trào lưu Islam cực đoan. Thứ hai, luận án góp phần làm rõ nguyên nhân của những vấn đề nổi lên hiện nay của Islamism trên cơ sở so sánh với Kinh Qur’an và giới luật Islam.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh