Quang cao tai day

Friday, June 19, 2015

Quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Posted by on Friday, June 19, 2015
Làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. Đánh giá thực trạng công tác quản lý các hoạt động tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động tôn giáo.