Quan niệm biện chứng trong duy thức học phật giáo (qua bát thức Tâm Vương và 51 hành tâm sở) (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)

Quan niệm biện chứng trong duy thức học phật giáo (qua bát thức Tâm Vương và 51 hành tâm sở) (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)

Duy thức học là vấn đề cực kỳ quan trọng trong triết học Phật giáo vì duy thức học nêu rõ tánh tướng nhân sinh vũ trụ, nêu rõ tính chất, chỗ khởi điểm của tâm thức, những trạng thái, tư tưởng, tình cảm, hành động của con người, giải thích đầy đủ mối quan hệ của con người và các sự kiện xung quanh cũng như muôn vật trong vũ trụ, xuất phát từ tâm thức mà ra. Trên cơ sở phân tích sự biện chứng trong duy thức học Phật giáo, luận văn tìm hiểu mối quan hệ biệnchứng giữa các bộ phận cấu thành duy thức học mà cụ thể là vai trò, sự tác động qua lại của bát thức tâmvương và 51 hành tâm sở trong quá trình nhận thức của con người theo quan niệm Phật giáo. Thông quađó, luận văn cũng so sánh duy thức học Phật giáo với nhận thức luận khoa học để rút ra một số đánh giá về những giá trị cũng như hạn chế của duy thức học Phật giáo.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh