Một số tư tưởng trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nước ta những năm đầu thế kỷ XX (Luận văn thạc sĩ triết học) (Download)

Nội dung bài viết


Làm rõ những nguyên nhân dẫn tới phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc nói riêng và ở Việt Nam nói chung, trong đó nhấn mạnh đến những nguyên nhân khách quan mang tính quốc tế như: Tác động của sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân Châu Âu, sự truyền bá và phát triển của đạo Công giáo, sự ra đời và ảnh hưởng của tư sản Phương Tây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội Âu - Mỹ… đối với Phật giáo tại các nước phương Đông. Nêu bật quá trình vận động Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc trước khi Hội Phật giáo Bắc kỳ chính thức được thành lập vào năm 1934. Phân tích những nội dung tư tưởng cải cách của phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc, trong đó bên cạnh những vấn đề tư tưởng triết học Phật giáo, còn là những nội dung quan trọng khác như : Tổ chức Giáo Hội, đào tạo Tăng tài, nghi lễ Phật giáo, cơ sở thờ tự và đi sâu nghiên cứu tư tưởng nhập thế của Phật giáo. Trình bày vai trò và ý nghĩa của phong trào Chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX và ở mức độ nhất định nêu lên ảnh hưởng của nó tới phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đương thời.
Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học