Tư tưởng khoan dung và ý nghĩa hiện thời của nó (Luận án tiến sĩ triết học) (Download)

Hỗ trợ xuất bản quốc tế


Làm rõ khái niệm khoan dung, từ đó, hệ thống hóa và khái quát hóa một số nội dung chính của tư tưởng khoan dung trong triết học phương Tây và triết học phương Đông. Làm rõ nội dung và vai trò của khoan dung trong thực tiễn đầu thế kỷ XX thông qua tư tưởng và hành động của hai đại biểu là Mahatma Gandhi và Hồ Chí Minh. Phân tích tính tất yếu và phổ quát của tư tưởng khoan dung ở thời hiện đại, từ đó nêu lên yêu cầu và những thuận lợi, khó khăn của việc thực hiện nó trong điều kiện mới của Việt Nam.

Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: