Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó (Luận án tiến sĩ triết học) (Download)

Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó (Luận án tiến sĩ triết học) (Download)


Luận án đã phân tích và khái quát tư tưởng về hòa bình ở thời cận hiện đại trong đó chỉ rõ lý luận về khế ước xã hội như là tiền đề để giải quyết vấn đề về nền hòa bình vĩnh cửu. Thông qua khế ước mà con người có được hòa bình xã hội với nhau ngay trong cuộc sống hàng ngày của một cộng đồng người, quốc gia dân tộc, cao hơn là giữa các quốc gia, dân tộc trên hành tinh trái Đất. - Luận án đã chỉ ra giá trị của tư tưởng về hoà bình trong triết học phương Tây cận hiện đại đối với xã hội hiện nay như là những định hướng để xây dựng một nền hòa bình chung cũng như sự cần thiết xây dựng văn hóa hòa bình như điều kiện cho sự tồn tại của loài người trong thế giới đương đại và sự phản ánh xu hướng phát triển của chủ nghĩa nhân văn chung toàn nhân loại.

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh