Quang cao tai day

Tuesday, November 17, 2015

Quan hệ "triết học tôn giáo", "thần học" và "triết học về tôn giáo"

Posted by on Tuesday, November 17, 2015
Nguyễn Anh Tuấn - Quan hệ "triết học tôn giáo", "thần học" và "triết học về tôn giáo"


Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay"

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội