Quan hệ "triết học tôn giáo", "thần học" và "triết học về tôn giáo"

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Nguyễn Anh Tuấn - Quan hệ "triết học tôn giáo", "thần học" và "triết học về tôn giáo"


Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế "Một số vấn đề triết học tôn giáo hiện nay"

Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: