Quang cao tai day

Tuesday, November 17, 2015

Quyền lực của tôn giáo trong không gian công qua tư tưởng của J. Habermas

Posted by on Tuesday, November 17, 2015
Nguyễn Văn Bắc - Quyền lực của tôn giáo trong không gian công qua tư tưởng của J. Habermas

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
"Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"
Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại - Khoa Triết học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội