Quyền lực của tôn giáo trong không gian công qua tư tưởng của J. Habermas

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Nguyễn Văn Bắc - Quyền lực của tôn giáo trong không gian công qua tư tưởng của J. Habermas

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
"Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"
Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại - Khoa Triết học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội


Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: