Tư tưởng phê phán tôn giáo của Nietzsche

Tư tưởng phê phán tôn giáo của Nietzsche

Đỗ Thị Ngọc Anh
Tư tưởng phê phán tôn giáo của Nietzsche


Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế
"Nghiên cứu và giảng dạy tư tưởng Đức ở các trường đại học"
Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại - Khoa Triết học
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh