Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме - [Lê Thị Hồng Phượng]

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме - [Lê Thị Hồng Phượng]

[tintuc]
Bài báo

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Các tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история 


Tạp chí “Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: chính trị học, xã hội hoc, triết học, sử học”
Мoscow., Изд. «Интернаука»
 2019. № 2 (14). 
С. 27-31.
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh