Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме - [Lê Thị Hồng Phượng]

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Bài báo

Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Các tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история 


Tạp chí “Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: chính trị học, xã hội hoc, triết học, sử học”
Мoscow., Изд. «Интернаука»
 2019. № 2 (14). 
С. 27-31.
Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: