Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ  - [Lê Thị Hồng Phượng]

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ - [Lê Thị Hồng Phượng]Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Bài báo

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ 

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa

Молодой ученый
Tạp chí “Nhà khoa học trẻ”. 

2019. №15. С. 324-327.
[/tintuc]
Mô tả