daotaotriethoc@gmail.com

Bài báo

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ 

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa

Молодой ученый Tạp chí “Nhà khoa học trẻ”. 

2019. №15. С. 324-327.

Triết học Nhân Văn