Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ  - [Lê Thị Hồng Phượng]

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ - [Lê Thị Hồng Phượng]

[tintuc]
Bài báo

Возможности культурной интеграции протестантизма и даосизма во Вьетнаме: философский анализ 

Tác giả: Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa

Молодой ученый
Tạp chí “Nhà khoa học trẻ”. 

2019. №15. С. 324-327.
[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh