Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме - [Lê Thị Hồng Phượng]

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Bài báo

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования» 


Tạp chí “Nghiên cứu khoa học nhân văn”. 2019. № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).
Mô tả

Author: Triết học+

Trang blog chia sẻ các tri thức triết học. email: contact@triethoc.net

YOU MAY LIKE: