daotaotriethoc@gmail.com

Bài báo

Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме 

Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Электронный научно-практический журнал «Гуманитарные научные исследования» 


Tạp chí “Nghiên cứu khoa học nhân văn”. 2019. № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2019/04/25756 (дата обращения: 15.04.2019).

Triết học Nhân Văn