Bản chất của ý thức xã hội là gì?

Bản chất của ý thức xã hội là gì?

[tintuc]
Bản chất của ý thức xã hội (quan hệ trật tự xã hội và ý thức xã hội)


+ ý thức xã hội là sự phản ánh tồn tại xã hội.

+ Phải lấy trật tự xã hội để giải thích ý thức xã hội.

+ Trật tự xã hội là cái có trước, là tính thứ nhất, ý thức xã hội là cái có sau và bị trật tự xã hội quyết định.

+ Trật tự xã hội thay đổi thì sớm hay muộn ý thức xã hội cũng thay đổi theo.

+ Trong xã hội có phân chia giai cấp thì tồn tại xã hội ít nhiều có tính giai cấp.

"Liệu có cần phải sáng suốt lắm mới hiểu được rằng những tư tưởng, những quan điểm và khái niệm của người ta, nói tóm lại là ý thức của người ta đều thay đổi cùng với mọi sự thay đổi xảy ra trong điều kiện sinh học, trong quan hệ xã hội, trong đời sống của người ta chăng. Lịch sử tư tưởng chứng minh gì nếu không phải là chứng minh rằng sản xuất tinh thần cũng biến đổi theo sản xuất vật chất" (Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản).

[/tintuc]
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh