Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng thể hiện như thế nào?


Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng


1. Khái niệm:
- Cơ sở hạ tầng: Là toàn bộ những quan hệ sản xuất tạo thành kết cấu kinh tế của một xã hội nhất định trong quá trình phát triển của lịch sử có thể gồm nhiều loại quan hệ khác nhau:
a. Quan hệ sản xuất thống trị.
b. Quan hệ sản xuất mầm mống (của xã hội tương lai).
c. Quan hệ sản xuất tàn dư (của xã hội cũ).

Trong bhất kỳ xã hội nào, quan hệ sản xuất thống trị giữ ưu thế, giữ vai trò chủ đạo. Thời kỳ đầu quan hệ sản xuất tàn dư còn mạnh, đến giai đoạn cuối quan hệ sản xuất mầm mống mới có thể xuất hiện. Ngoài ra một số thời kỳ có thể có quan hệ sản xuất hỗn hợp, nhất là trong giai đoạn quá độ (liên doanh, liên kết).

- Kiến trúc thượng tầng: Là toàn bộ những quan điểm pháp luật, chính trị, triết học, tôn giáo, đạo đức… và các thể chế tương ứng của nó.
-------------------------------------
tìm kiếm bài viết theo thư mục


Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


eLIBRARY.vn:
  • Elibrary.vn
  • Website: www.Elibrary.vn
Thư mục tài liệu khoa học xã hội và nhân văn.
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Sách triết học download:
  • Triết học Nhân Văn
  • Website: www.triethoc.net
Những cuốn sách triết học hay có trên triethoc.net
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa họcBán cá nục tươi nướng Hà Tĩnh tại Hà Nội

Ship nội thành Hà Nội và các vùng lân cận