Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì

Nội dung bài viết

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng là gì?

a. Cơ sở hạ tầng quyết định.
- Cơ sở hạ tầng nào thì kiến trúc thượng tầng ấy.
- Cơ sở hạ tầng thay đổi thì sớm muộn kiến trúc thượng tầng cũng phải thay đổi theo, tuy nhiên trong điều kiện tồn tại nhiều quan hệ sản xuất khác nhau, kiến trúc thượng tầng bị chi phối cơ bản bởi quan hệ sản xuất thống trị.


b. Kiến trúc thượng tầng có vai trò hết sức to lớn đối với cơ sở hạ tầng:
Kiến trúc thượng tầng mặc dù bị cơ sở hạ tầng quyết định, nhưng nó có tính độc lập tương đối, khi đã sinh ra nó là lực lượng định hướng hay là nhân tố định hướng cho sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Nếu kiến trúc thượng tầng phù hợp với cơ sở hạ tầng là kiến trúc thượng tầng tiến bộ, nó sẽ thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Nó khai thác những khả năng của quan hệ sản xuất khác nhau tạo nên những hình thức kinh tế phong phú để phát triển nền sản xuất xã hội. Trên cơ sở đó nó củng cố cơ sở hạ tầng và đặc biệt phát huy vai trò của cơ sở hạ tầng thống trị. Ngược lại, nếu kiến trúc thượng tầng không phù hợp với cơ sở hạ tầng, đặc biệt nó lạc hậu hơn cả cơ sở hạ tầng hoặc vượt quá giới hạn cơ sở hạ tầng cho phép nó sẽ trở thành lực cản đối với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, kìm hãm cơ sở hạ tầng, làm suy yếu cơ sở hạ tầng, thậm chí có thể phá vỡ cơ sở hạ tầng.

c. Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng được thể hiện một cách tập trung nhất ở mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, trong đó kinh tế được hiểu là toàn bộ những quan hệ sản xuất hình thành kết cấu kinh tế của xã hội, còn chính trị được hiểu là mối quan hệ của các giai cấp, các tầng lớp xã hội đối với vấn đề chính quyền, chính trị còn được hiểu là toàn bộ những hoạt động của nhà nước và việc tham gia vào hoạt động của nhà nước. Trong mối quan hệ này chính trị bao giờ cũng là biểu hiện tập trung của kinh tế, nghĩa là nó phản ánh những khuynh hướng tất yếu của kinh tế, những nhu cầu phát triển kinh tế nhưng đồng thời chính trị không ưu tiên so với kinh tế. Vì chính trị giữ vai trò định hướng, liên quan đến chủ quyền dân tộc, liên quan đến chế độ chính trị xã hội, vì vậy sự vận động của kinh tế phải được chỉ đạo với những mục tiêu chính trị.

Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học