Phương pháp nhận thức thế giới của triết học là gì?

Nội dung bài viết


Phương pháp nhận thức thế giới của triết học là gì?

Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tồn tại và tư duy, giúp cho việc nhận thức hoạt động và cải tạo thế giới, triết học Mác dựa vào những thành quả của các khoa học cụ thể, nhưng nó không lấy phương pháp của các ngành khoa học cụ thể để làm phương pháp của mình. Phương pháp nhận thức chung nhất, đúng đắn nhất của triết học là phương pháp biện chứng duy vật, nó đối lập với duy tâm và siêu hình.


Phương pháp biện chứng là phương pháp nhận thức sự vật hiện tượng trong mối liên hệ tác động qua lại, vận động và phát triển. Ngược lại, phương pháp siêu hình xem xét sự vật hiện tượng trong sự tác rời không vận động, không phát triển. Cuộc đấu tranh giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình cũng là một nội dung cơ bản của lịch sử triết học.

Phương pháp biện chứng duy vật xuất hiện từ thời cổ đại, chỉ đến khi triết học Mác ra đời. Phương pháp này mới thực sự trở thành phương pháp triết học khoa học. Phương pháp này giúp con người khả năng nhận thức đúng đắn khách quan về giới tự nhiên, xã hội và tư duy, giúp cho con người đạt được hiệu quả trong hoạt động thực tiễn.

Kết luận: Để đánh giá về các trường phái triết học khác nhau thì chúng ta phải trả lời câu hỏi về tính bản thể luận và tính nhận thức luận.
Thư viện tài liệu triết học

Kho tài liệu thuộc lĩnh vực triết học.


Kho tài liệu vô cùng phong phú và hữu ích phục vụ học tập và nghiên cứu.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thư viện tài liệu khoa học

Thư viện tài liệu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.


Quảng cáo:
  • Hồng Phượng Store
  • Liên hệ: Hồng Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: hongphuongstore@yahoo.com
  • Website: www.hongphuong.net
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn các sản phẩm phù hợp
Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế

Thông tin khoa học và Xuất bản quốc tế. Kênh hữu ích cho nhà khoa học