Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)

Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

[tintuc]
Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам) 


Нижников Сергей Анатольевич, Ле Тхи Хонг Фыонг
Вестник Калмыцкого университета - ISSN 1995-0713
Issue: №1(45). Pages: 106-113
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
[/tintuc]
Mô tả