Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th century

Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th century


Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th century // Scientific Aspect. 2019. №1. T.5. Pp. 521-528. ISSN 2226-5694.

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2020/04/the-development-of-caodong-zen-school.html

Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh