Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th century

Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th centuryĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more


Pham Van Phuong. The development of Caodong zen school in the Northern region Vietnam in the 17th century // Scientific Aspect. 2019. №1. T.5. Pp. 521-528. ISSN 2226-5694.

Nguồn: http://www.elibrary.vn/2020/04/the-development-of-caodong-zen-school.html


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com