Cặp phạm trù Cái Chung và Cái Riêng. Slide bài giảng

Cặp phạm trù Cái Chung và Cái Riêng
Slide powerpoint bài giảng
Môn học Triết học Mác - Lênin

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà NộiBy Triết học Nhân Văn - triethoc.net