Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực - TS. Mai K Đa

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực - TS. Mai K ĐaĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin. 
Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực
Tác giả: Mai K Đa 
Khoa Triết học
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia Hà Nội
 USSH VNU. 
Slide trình chiếu Triết học Mác - Lênin. Mai K Đa - USSH VNU. Cặp phạm trù Khả năng và Hiện thực Từ khóa: Slide bài giảng triết học Mác - Lênin, bài giảng triết học, trình chiếu triết học Mác - Lênin, ppt triết học Mác - Lênin, pptx triết học mác lênin, power point triết học Mác - Lênin, Khoa Triết học, Trường Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Mai K Đa, Triết học Nga.

Mô tả