Slide Nhận thức luận của St. Thomas Aquinas [Sưu tầm]

Slide Nhận thức luận của St. Thomas Aquinas [Sưu tầm]


Slide Nhận thức luận của St. Thomas Aquinas
St.  Thomas   Aquinas’   Epistemology
Life
 Born 1225
 Son of a Count
 Joined the then new, mendicant religious order, the Dominicans, in 1244
 Studied in Cologne, Germany under St. Albert the Great.  Received Doctorate in 1256.Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh

ĐỐI TÁC VÀ TÀI TRỢ