Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought -  Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought - Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan

 Ngo Thi Phuong, Nguyen Thi Lan

Maintaining the working-class nature of the CPV in the current period following Ho Chi Minh’s thought

Humanitarian Scientific Bulletin.

2020. №10. Pp. 200-206.

DOI 10.5281/zenodo.4277834.

ISSN 2541-7509.

http://www.elibrary.vn/2020/11/maintaining-working-class-nature-of-cpv.html



Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh