Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng

Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin. Slide bài giảngBộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình triết học Mác - Lênin (dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị), Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

Triết học Mác - Lênin

V- TRIẾT HỌC VỀ CON NGƯỜI


Slide powerpoint bài giảng (2023)

slide by Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội


Link download
Tải từ: MediaFire hoặc Google Drive
 
Link không quảng cáo
* Ver theo chương trình cũ 1.0)

* Slide mới soạn theo giáo trình mới nhất (2023)
 DOWNLOAD
 
Báo cáo và hỗ trợ nếu link tải bị hỏng (24/7): daotaotriethoc@gmail.com


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh