Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học? [Video triết học Mác - Lênin]

 [Video triết học] Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao gọi là vấn đề cơ bản của triết học?


Video dài 3 phút ngắn gọn về vấn đề cơ bản của triết học. Giảng giải khá dễ hiểu vì sao đươc gọi là vấn đề cơ bản của triết học, các mặt của vấn đề cơ bản của triết học.

Theo Ăngghen : "Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đăc biệt là triết học hiện đại là mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại hay là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức".

Triết học Nhân Văn Chanel  #triethocNhanVanBy Triết học Nhân Văn - triethoc.net