Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam) - Hoang Tuyet Mai

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam) - Hoang Tuyet Mai

Một bài báo hay về bạo lực gia đình

Hoang Tuyet Mai

Domestic violence against women from the perspective of men perpetrating violence in practice in Quang Ninh province (Vietnam)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ II "Kinh tế học. Xã hội học. Luật học" (tiếng Anh "Economy. Sociology. Law"), ngày 31 tháng 3 năm 2021. 

Astrakhan (Liên bang Nga). Publishing House of the Center for Contemporary Arts "Academy of Business", Saratov (Liên bang Nga) 2021. ISBN 978-5-907385-31-3. Trang 3-16.

 Cơ quan tổ chức Hội thảo:

© Institute of Management and Socio-Economic Development, 2021

© Saratov State Technical University, 2021

© Richland College (Dallas, USA), 2021Từ khóa: bạo lực gia đình, Hoang Tuyet Mai


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh