Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội

 Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". 

Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. 

Nhà xuất bản Hồng Đức

 tháng 4 năm 2021.

By Triết học Nhân Văn - triethoc.net