Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội

Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội

 Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội". 

Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Khoa Triết học. 

Nhà xuất bản Hồng Đức

 tháng 4 năm 2021.
Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh