Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 - Tran Thi Thuy Nga

Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 - Tran Thi Thuy Nga

Nguồn tin:

http://www.academic.vn/2021/05/women-in-zone-vi-vietnam-in-combat-in.html

http://www.elibrary.vn/2021/05/tran-thi-thuy-nga-women-in-zone-vi.html

Tran Thi Thuy Nga

Bài báo: Women in zone VI Vietnam in combat in the war against the US 1954 - 1975 

Thôgn tin trích dẫn:

Bulletin of Science and Education. 2021. No. 8 (111). Part 1. Pp. 35-39. ISSN 2312-8089. DOI: 10.24411/2312-8089-2021-10806Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh