Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Ch1.2b. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Bài giảng tóm tắt

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn
 2b. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. 
Bài giảng tóm tắt 
Môn học Triết học Mác - Lênin

tóm tắt bởi Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

tóm tắt dựa trên Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị). - H. : Chính trị Quốc gia, 2021. - 496 tr.; ISBN 9786045765944.by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com