Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;

b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;

c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng con người.

d. là học thuyết của Mác, Ăngghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

 by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com