Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.

a. Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;

b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;

c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng con người.

d. là học thuyết của Mác, Ăngghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

 Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh