Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng

Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng

  Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng

a. Chức năng làm cầu nối cho các khoa học.

b. Chức năng làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ.

c. Chức năng khoa học của các khoa học.

d. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận.


Trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin
Xem toàn bộ: TẠI ĐÂY


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh