Responsive Ad Slot

Sách hay

Sách triết học

Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2021

/ by Triết học Nhân Văn

  Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúng

a. Chức năng làm cầu nối cho các khoa học.

b. Chức năng làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ.

c. Chức năng khoa học của các khoa học.

d. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận.


Trắc nghiệm Triết học Mác - Lênin
Xem toàn bộ: TẠI ĐÂY


by Triết học Nhân Văn - triethoc.net
Đừng bỏ lỡ:
© Triết học+. All rights reserved.
Made by maikda.com