Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

Economy and society

№6 (85) 2021

ISSN 2225-1545

Nguyen Tai Nang

Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

Full Text


Xem thêm:
Đánh giá của bạn về bài viết này?

Hữu ích cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh